นนทะวงษ์ เ., and สุรกิจบวร ศ. “ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1”. Creative Science, vol. 3, no. 6, July 2013, pp. 73-84, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9986.