เพ็งสวัสดิ์ ว. “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา”. Creative Science, vol. 3, no. 6, July 2013, pp. 63-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9985.