สุรกิจบวร ศ., and เพ็งสวัสดิ์ ว. “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. Creative Science, vol. 3, no. 6, July 2013, pp. 13-34, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9982.