วิเศษ น., ฉลากบาง ว., and เพ็งสวัสดิ์ ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม”. Creative Science, vol. 4, no. 7, July 2013, pp. 75-88, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9973.