นิรมาณการย์ ว. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สองขั้นตอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม”. Creative Science, vol. 4, no. 7, July 2013, pp. 61-74, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9972.