มาตวังแสง ร., หวานอารมณ์ อ., and ภูษาวิโศธน์ พ. “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย”. Creative Science, vol. 4, no. 7, July 2013, pp. 47-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9971.