ล่ามสมบัติ เ., หวานอารมณ์ อ., and ไชยสุข อ. “แบบฝึกการอ่านเร็วสำหรับนักเรียนไทยระดับชั้นประถมศึกษา”. Creative Science, vol. 4, no. 7, July 2013, pp. 35-46, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9970.