ฉลากบาง ว. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science, vol. 4, no. 7, July 2013, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9958.