ฉลากบางว. “บทบรรณาธิการ”. SNRU Journal of Science and Technology, Vol. 4, no. 7, 1, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9958.