โสตถิสวัสดิ์ แ., and อินสิน น. “ความคงตัวของสารสกัดหยาบจากเม่าหลวงในน้ำยาบ้วนปากสูตรมาตรฐานต่อการยับยั้ง Streptococcus จากช่องปาก”. Creative Science, vol. 4, no. 8, July 2013, pp. 77-88, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9942.