พรหมเทพ ว., and ยศตะโคตร ส. “การแยกเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติคจากผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เพื่อใช้เป็นแหล่งของโปรไบโอติก”. Creative Science, vol. 4, no. 8, July 2013, pp. 67-76, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9938.