ราชพิลา ธ., and เจนศิริศักดิ์ ส. “สายโซ่อุปทานข้าวโพดหวาน”. Creative Science, vol. 4, no. 8, July 2013, pp. 1-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9933.