หลิมเจริญ ศ. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบเอริกาด้วยการใช้เอกสารจริงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”. Creative Science, vol. 5, no. 9, July 2013, pp. 161-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9925.