วราสุนันท์ พ. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรู้ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. Creative Science, vol. 5, no. 9, July 2013, pp. 131-44, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9922.