ชาติยานนท์ บ. “ผลของสารสกัดจากใบแมงลักต่อการงอกและการเจริญเติบโตของ ต้นกล้าผักโขมสวน และหญ้าขจรจบดอกเหลือง”. Creative Science, vol. 5, no. 9, July 2013, pp. 119-30, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9920.