ธีระอกนิษฐ์น., and นิ่มตลุงอ. “การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. SNRU Journal of Science and Technology, Vol. 5, no. 9, 1, pp. 29-36, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/9898.