Chuangchaiya, S. “ความชุกของหนอนพยาธิใบไม้ตับในตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 3, Nov. 2016, pp. 301-9, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/72001.