Chirabhorn Phromthep จ. . พ. “ความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อคุณลักษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 2, Dec. 2015, pp. 40-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/43646.