ประเสริฐสิน อ. “อีกหนึ่งมุมมองของแนวคิดการประเมิน”. Creative Science, vol. 6, no. 11, June 2014, pp. 95-106, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/18482.