ม่านโคกสูง ป. “บทวิจารณ์หนังสือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์และการเตรียมตัว”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 179-82, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16865.