ไกยเดช น. “การกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากับความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 149-62, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16863.