พิลาภ เ. “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร”. Creative Science, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 135-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16862.