เสนาลอย อ. “รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 117-34, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16860.