เดชบุญ ล. “รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 99-116, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16859.