พาวินิจ ส. “การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 85-98, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16857.