ประเสริฐสิน อ. “การพัฒนาตนเอง สำคัญอย่างไรในชีวิตและการทำงาน How Important O F Self-Development to Your Life and Work”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 73-84, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16856.