ชมชื่น ธ. “ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized Beauty : The Product of the Three and Four Digit Number and the Many Digit Number That Every Digit As 1”. Creative Science, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 61-72, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16854.