ยอดนา ป. .-. “การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 49-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16853.