ปานศุภวัชร ถ. “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 33-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852.