ปานศุภวัชร ถ. “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University”. Creative Science, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 33-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16852.