บุพศิริ ส. “ผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิล อัลตราไฮเพอร์โบลิก คลิน กอร์ดอน THE ELEMENTARY SOLUTION OF THE OPERATOR RELATED TO THE BESSEL ULTRA-HYPERBOLIC KLEIN GORDON”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 27-32, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16851.