ธีระอกนิษฐ์ น. “ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial Officers at Sub – District Administrative in Sakon Nakhon Province”. SNRU Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 17-26, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16806.