ร่มเย็น ล. “การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective”. Creative Science, vol. 5, no. 10, Mar. 2014, pp. 1-16, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/16800.