โสพันนา ก., and อุทัยดา ธ. “การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น”. Creative Science, vol. 1, no. 1, July 2013, pp. 181-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10251.