เทียนกล่ำ อ. “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”. Creative Science, vol. 1, no. 1, July 2013, pp. 115-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244.