เทียนกล่ำอ. “การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเพิ่มผลผลิตใบ ปริมาณสี และครามผง ของครามงอ”. SNRU Journal of Science and Technology, Vol. 1, no. 1, 1, pp. 115-22, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10244.