สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. “การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก”. Creative Science, vol. 1, no. 1, July 2013, pp. 97-114, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10243.