จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น”. SNRU Journal of Science and Technology, Vol. 1, no. 1, 1, pp. 87-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10242.