มหาชัย ร., คำเหม็ง ท., จินดาประเสริฐ ป., and รักซ้อน ส. “ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, pp. 143-50, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10204.