สีตะวัน ท., and สีตะวัน อ. “การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, pp. 111-8, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197.