รัตนอุดมโชค ส. “การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, pp. 85-100, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10195.