ผาสุข อ. “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักซิปปา ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, pp. 55-68, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10192.