นิ่มตลุง อ. “การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, pp. 39-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10191.