ฉลากบาง ว. “บทบรรณาธิการ”. Creative Science, vol. 1, no. 2, July 2013, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10185.