อุมะวรรณ พ., เพ็งสวัสดิ์ ว., and สุรกิจบวร ศ. “การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”. Creative Science, vol. 2, no. 3, July 2013, pp. 167-7, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10183.