โกฏสันเทียะ ท. “ผลของการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับน้ำสกัดชีวภาพ ในการยับยั้งการเกิดโรคในลูกอ๊อดกบ”. Creative Science, vol. 2, no. 3, July 2013, pp. 157-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10182.