เขียวรักษา อ., รัตนอุดมโชค, ส., สุมังคะ จ., and พูลแสวงทรัพย์ อ. “การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน”. Creative Science, vol. 2, no. 3, July 2013, pp. 121-34, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10174.