ศิริสวัสดิ์ ม. “การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ำ”. Creative Science, vol. 2, no. 3, July 2013, pp. 93-108, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10171.