เพ็งสวัสดิ์ ว. “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ”. Creative Science, vol. 2, no. 3, July 2013, pp. 35-48, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10165.