เพชรคำ ส. “ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว”. Creative Science, vol. 2, no. 4, July 2013, pp. 31-42, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10017.