แก้วบุตรา จ. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม”. Creative Science, vol. 3, no. 5, July 2013, pp. 61-74, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10004.